ANBI

Onze Vereniging Vrienden van de Schaapskudde heeft een zgn. ANBI status. Om deze te behouden dienen een aantal gegevens te worden gepubliceerd.

Hieronder volgen de sinds 1 januari 2014 verplicht te publiceren gegevens:

Het bestuur bestaat uitsluitend uit vrijwilligers, de bestuursleden krijgen geen vergoeding.

Het RSIN/fiscaal nummer van de Vereniging is 7022323.

In het beleidsplan staat dat het beleid van de Vereniging bestaat uit het in stand houden en verzorgen van een kudde schapen in een historische schaapskooi. Om dit te kunnen uitvoeren hebben we vaste donateurs, en worden jaarlijks diverse activiteiten georganiseerd.

In 2017 zijn open middagen voor de donateurs, alsmede het schaapscheerfeest georganiseerd. Daarnaast hebben in het voorjaar de kleuters van de plaatselijke basisscholen een bezoek gebracht aan de schaapskooi om de lammetjes te aaien.

De balans per 31 december 2016 is als volgt:

ACTIVA 31 december 2016 31 december 2015
Schapen 700 700
Voorziening schapen (500) (500)
200 200
Voorraad hooi 1.600 350
Vorderingen 121 315
Liquide middelen 4.380 14.322
6.301 15.187
PASSIVA
Eigen vermogen
Saldo begin boekjaar 3.432 3.766
Exploitatiesaldo (751) (334)
Saldo einde boekjaar 2.681 3.432
Voorziening onderhoud 3.571 8.930
Kortlopende schulden 49 2.825
6.301 15.187