ANBI

Onze Vereniging Vrienden van de Schaapskudde heeft een zgn. ANBI status. Om deze te behouden dienen een aantal gegevens te worden gepubliceerd.

Hieronder volgen de sinds 1 januari 2014 verplicht te publiceren gegevens:

Het bestuur bestaat uitsluitend uit vrijwilligers, de bestuursleden krijgen geen vergoeding.

Het RSIN/fiscaal nummer van de Vereniging is 7022323.

In het beleidsplan staat dat het beleid van de Vereniging bestaat uit het in stand houden en verzorgen van een kudde schapen in een historische schaapskooi. Om dit te kunnen uitvoeren hebben we vaste donateurs, en worden jaarlijks diverse activiteiten georganiseerd.

In 2021 zijn open middagen voor de donateurs, alsmede het schaapscheerfeest helaas niet doorgegaan vanwege de Covid-maatregelen. Wel hebben in het voorjaar de kleuters van de plaatselijke basisscholen een bezoek gebracht aan de schaapskooi om de lammetjes te aaien en educatie te krijgen over schapen.

De balans per 31 december 2021 is als volgt:

ACTIVA 31 december 2021   31 december 2020
   
               
Schapen 700       700    
Voorziening schapen (500)       (500)    
    200       200  
               
               
Voorraad hooi   900       500  
               
Vorderingen   0       0  
               
Liquide middelen   4.649       5.442  
               
Totaal activa   5.749       6.142  
               
               
PASSIVA              
               
Eigen vermogen:              
               
Saldo begin boekjaar 2.323       2.863    
Exploitatiesaldo (506)       (540)    
               
Saldo einde boekjaar   1.817       2.323  
               
Voorziening onderhoud   3.189       3.189  
               
Kortlopende schulden   743       630  
               
Totaal passiva   5.749       6.142